Δικαστικές επιτυχίες

Πρόσφατες Αποφάσεις των Γραφείων μας.

Απόρριψη Έφεσης ιρλανδικού Fund κατά πρωτοβάθμιας απόφασης που ακύρωσε τη διαταγή πληρωμής, που είχε αυτό εκδώσει κατά εντολέα μας.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 97/2023 απόφαση του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, από το συνδυασμό των διατάξεων 242 παρ. 1 και 2 και 528 ΚΠολΔ, όπως τα τελευταία ισχύουν και εφαρμόστηκαν στην ένδικη περίπτωση, προκύπτει ότι είναι υποχρεωτική η προφορική συζήτηση ενώπιον του Εφετείου, στην περίπτωση κατά την οποία η Έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης ασκήθηκε από διάδικο, που δικάσθηκε στον πρώτο βαθμό ερήμην, οπότε, με την τυπική παραδοχή της Έφεσης, η οποία λειτουργεί ως υποκατάστατο της καταργηθείσας αναιτιολογήτης ανακοπής ερημοδικίας, εξαφανίζεται η πρωτόδικη απόφαση, μέσα στα όρια που καθορίζονται από την Έφεση και τους πρόσθετους λόγους της, χωρίς να απαιτείται να ευδοκιμήσει προηγουμένως κάποιος λόγος της Έφεσης και αναδικάζεται η υπόθεση από το Εφετείο, ενώπιον του οποίου, όμως, η συζήτηση γίνεται προφορικά.
Στην προκειμένη περίπτωση, το αντίδικο Fund παραστάθηκε στην κατ’ Έφεση δίκη, με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ, ως εκ τούτου, προβάλαμε ότι η υποβληθείσα δήλωση, καίτοι είναι υποχρεωτική η συζήτηση, έστω και αν έχουν κατατεθεί προτάσεις, συνεπάγεται ερημοδικία του αντιδίκου, με αποτέλεσμα οι προτάσεις του και οι σ’ αυτές περιεχόμενοι αυτοτελείς ισχυρισμοί του, καθώς και τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα, να μην λαμβάνονται υπόψη (βλ. ΑΠ 93/2013, ΕφΠειρ. 123/2016 κ.α.).
To Δικαστήριο απέρριψε την Έφεση του αντίδικου Fund και η διαταγή πληρωμής σε βάρος του εντολέα μας εξακολουθεί να λογίζεται ακυρωθείσα.
Ο Διαχειριστής του Δικτύου άσκησε αγωγή κατά εντολέα μας για φερόμενη ρευματοκλοπή, με την οποία ζητούσε αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης από αδικοπραξία.
Πιο συγκεκριμένα, ο ενάγων Διαχειριστής του Δικτύου υποστήριξε ότι ο εντολέας μας ιδιοποιήθηκε παράνομα και υπαίτια μη τιμολογηθείσα ηλεκτρική ενέργεια, διαπράττοντας το αδίκημα της ρευματοκλοπής κατ’ εξακολούθηση, και ως εκ τούτου όφειλε το ποσό των 12.719,25 ευρώ, πλην όμως η αγωγή του απορρίφθηκε ως ουσιαστικά αβάσιμη, αφού δεν αποδείχθηκαν οι ισχυρισμοί του.
Τουναντίον, έγιναν δεκτοί οι ισχυρισμοί μας, με αποτέλεσμα να δικαιωθεί ο εντολέας μας, ο οποίος, άλλωστε, είχε αθωωθεί και στο ποινικό δικαστήριο.

4/9/2023

Δέκτη αίτηση των Δικηγορικών μας Γραφείων για δικαστική ρύθμιση χρεών, κατ´ εφαρμογή του Ν. 3869/2010 (επονομαζόμενος Νόμος Κατσέλη).
Διάσωση της α´ κατοικίας του εντολέα μας.
Η αίτηση του εντολέως μας κρίθηκε ορισμένη, νόμιμη και βάσιμη, ενώ απορρίφθηκαν διαδοχικά οι ενστάσεις των αντιδίκων του, α) περί εμπορίας του (κρίθηκε ότι η χειρονακτική εργασία στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας δεν συνιστά εμπορική δραστηριότητα), β) περί δόλιας περιέλευσης του σε κατάσταση υπερχρέωσης (κρίθηκε ότι η τράπεζα, που υπήρξε η μοναδική του πιστώτρια, που έχει έμπειρο προσωπικό και πλήρη πρόσβαση στη συναλλακτική συμπεριφορά και στα εισοδήματα του δανειολήπτη – πελάτη της, τον έκρινε αξιόχρεο κατά τη λήψη των δανείων του, χωρίς να μεσολαβήσει απατηλή συμπεριφορά του, ενώ και μετά από τη λήψη τους, η αδυναμία αποπληρωμής τους κρίθηκε ότι οφείλεται σε εξωτερικούς, αστάθμητους παράγοντες, για τους οποίους ο αιτών δεν φέρει ευθύνη), γ) περί αντισυνταγματικότητας της ρύθμισης των φορολογικών οφειλών (το Δικαστήριο απέρριψε την ένσταση, υιοθετώντας την κρίση της 4/2023 απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου) και τέλος, δ) περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος (κρίθηκε ότι δεν νοείται κατάχρηση κατά την άσκηση δικονομικού δικαιώματος).
Έτσι, σύμφωνα με την εκδοθείσα απόφαση, ο αιτών καλείται να καταβάλλει στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (Fund), που ανέλαβε τα δάνεια του, το μηνιαίο ποσό των 270 ευρώ περίπου, για επόμενα 15 έτη, σε ρύθμιση ποσού 48.000 ευρώ.
Ορίστηκε δε ότι οι καταβολές θα ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα από τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης.
Με την εν θέματι δικαστική απόφαση ρυθμίστηκε το 4 % της αρχικής οφειλής του εντολέα μας και διαγράφηκε το 96 % αυτής (!), με την προϋπόθεση ότι θα είναι συνεπής στο πλάνο δόσεων, που του επιβλήθηκε.
Νέα δεκτή αίτηση πτωχεύσεως εντολέα μας από το Ειρηνοδικείο Καστοριάς!
Ο νόμος 4738/2020 παρέχει δυνατότητα σε υπερχρεωμένους οφειλέτες, με απλοποιημένη διαδικασία, να πτωχεύσουν, απαλλασόμενοι από το παθητικό (χρέη) τους, θυσιάζοντας, όμως, το ενεργητικό (περιουσιακά στοιχεία) της περιουσίας τους.
Υπό προϋποθέσεις δε, ήτοι, αν χαρακτηριστούν ευάλωτοι οφειλέτες , δύνανται αυτοί να μεταβιβάσουν την α’ κατοικία τους στο Φορέα μεταβίβασης και επαναμίσθωσης της πρώτης (α’) κατοικίας, παραμένοντας στην κατοικία τους ως μισθωτές.
Μεγάλη σημασία για τον ν. 4738/2020 (πτωχευτικό Νόμο) έχει η δεύτερη ευκαιρία, νοούμενη ως απαλλαγή του οφειλέτη – φυσικού προσώπου από τα χρέη του έναντι των πτωχευτικών πιστωτών, ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί το «νέο ξεκίνημα» (fresh start) μετά τη διαδικασία.
Η (προερχόμενη από το αμερικανικό δίκαιο) έμφαση στη δεύτερη ευκαιρία έχει υιοθετηθεί και στο ενωσιακό δίκαιο, στο άρ. 20 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1023, σε αυτήν δε την αντίληψη περί δεύτερης ευκαιρίας εγγράφεται, επομένως, κατά ενωσιακή επιταγή και ο ν. 4738/2020.
(βλ. Γ. Ψαρουδάκης, Η προστασία του οφειλέτη στον Ν. 4738/2020: απαλλαγή και κύρια κατοικία, σε: Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο – ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα, 2021, σ. 193 ).
Η δεύτερη ευκαιρία διά της απαλλαγής έχει ως σκοπό την εκ νέου ενεργοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων του οφειλέτη, ώστε με την πτώχευση να μην απόλλυται πλέον κάθε ευκαιρία τέτοιας δράσης του. Με αυτήν την έννοια, η απαλλαγή συνδέεται με την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του με τρόπο, που επιτρέπει να λεχθεί ότι κατά σύγχρονη αντίληψη το άρ. 5 παρ. 1 Σ. επιβάλλει να προβλέπεται εύλογη δυνατότητα απαλλαγής, της οποίας βέβαια οι ειδικότεροι όροι διαμορφώνονται από τον κοινό νομοθέτη.
Με την αποδοχή της αίτησης του εντολέα μας, αυτός εντάχθηκε στο ΗΜΦ και πρόκειται να του δοθεί η δυνατότητα για ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα, απαλλαγμένο από τα βαρίδια των χρεών των προηγουμένων ετών, συνολικού ύψους 180.000 ευρώ περίπου.
Δεκτή Αίτηση μας για χορήγηση αναστολής πλειστηριασμού!
Aναστολή πλειστηριασμού κατοικίας εντολέων μας στην πόλη της Φλώρινας, σχεδόν έναν μήνα πριν από τη διενέργεια του προγραμματισμένου πλειστηριασμού.
Με την από 14.09.2023 Προσωρινή Διαταγή της Εφέτη Δικαστή του Μονομελούς Εφετείου Δυτ. Μακεδονίας ανεστάλη ηλεκτρονικός πλειστηριασμός ακινήτου, με τιμή πρώτης προσφοράς 26.250 Ευρώ, κατόπιν κατάσχεσής του υπό Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (FUND).
Μετά την κατάσχεση του επίμαχου ακινήτου ασκήθηκε ανακοπή με βάση τη διάταξη του άρθρου 933 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με λόγους που αφορούσαν, εκτός των άλλων, τη νομιμοποίηση του ξένου FUND να αξιώνει την είσπραξη οφειλής των εντολέων μας και να νομιμοποιείται να διενεργεί πλειστηριασμό επί τω σκοπώ αυτό κατά της περιουσίας τους.
Αρχικά η ανακοπή απορρίφθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Φλώρινας. Κατά της οριστικής αυτής απόφασης ασκήσαμε Έφεση και παράλληλα Αίτηση Αναστολής, ώστε να ανασταλεί ο επισπευδόμενος πλειστηριασμός μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της Εφέσεώς μας. Άμεσα, λοιπόν, συζητήθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κι εντός ολίγων ωρών εκδόθηκε η απόφαση, η οποία και έκανε δεκτό το αίτημά μας και ανεστάλη η διαδικασία του πλειστηριασμού μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της ανακοπής μας.
18/9/2023
Νέα δεκτή αίτηση πτωχεύσεως εντολέα μας από το Ειρηνοδικείο Καστοριάς!
Ο νόμος 4738/2020 παρέχει δυνατότητα σε υπερχρεωμένους οφειλέτες, με απλοποιημένη διαδικασία, να πτωχεύσουν, απαλλασόμενοι από το παθητικό (χρέη) τους, θυσιάζοντας, όμως, το ενεργητικό (περιουσιακά στοιχεία) της περιουσίας τους.
Υπό προϋποθέσεις δε, ήτοι, αν χαρακτηριστούν ευάλωτοι οφειλέτες , δύνανται αυτοί να μεταβιβάσουν την α’ κατοικία τους στο Φορέα μεταβίβασης και επαναμίσθωσης της πρώτης (α’) κατοικίας, παραμένοντας στην κατοικία τους ως μισθωτές.
Μεγάλη σημασία για τον ν. 4738/2020 (πτωχευτικό Νόμο) έχει η δεύτερη ευκαιρία, νοούμενη ως απαλλαγή του οφειλέτη – φυσικού προσώπου από τα χρέη του έναντι των πτωχευτικών πιστωτών, ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί το «νέο ξεκίνημα» (fresh start) μετά τη διαδικασία.
Η (προερχόμενη από το αμερικανικό δίκαιο) έμφαση στη δεύτερη ευκαιρία έχει υιοθετηθεί και στο ενωσιακό δίκαιο, στο άρ. 20 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1023, σε αυτήν δε την αντίληψη περί δεύτερης ευκαιρίας εγγράφεται, επομένως, κατά ενωσιακή επιταγή και ο ν. 4738/2020.
(βλ. Γ. Ψαρουδάκης, Η προστασία του οφειλέτη στον Ν. 4738/2020: απαλλαγή και κύρια κατοικία, σε: Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο – ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα, 2021, σ. 193 ).
Η δεύτερη ευκαιρία διά της απαλλαγής έχει ως σκοπό την εκ νέου ενεργοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων του οφειλέτη, ώστε με την πτώχευση να μην απόλλυται πλέον κάθε ευκαιρία τέτοιας δράσης του. Με αυτήν την έννοια, η απαλλαγή συνδέεται με την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του με τρόπο, που επιτρέπει να λεχθεί ότι κατά σύγχρονη αντίληψη το άρ. 5 παρ. 1 Σ. επιβάλλει να προβλέπεται εύλογη δυνατότητα απαλλαγής, της οποίας βέβαια οι ειδικότεροι όροι διαμορφώνονται από τον κοινό νομοθέτη.
Με την αποδοχή της αίτησης του εντολέα μας, αυτός εντάχθηκε στο ΗΜΦ και πρόκειται να του δοθεί η δυνατότητα για ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα, απαλλαγμένο από τα βαρίδια των χρεών των προηγουμένων ετών, συνολικού ύψους 180.000 ευρώ περίπου.
Επιτυχία των Δικηγορικών Γραφείων μας, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (Ν. 4738/2020)!
Διαγραφή οφειλής, ποσού 45.000 ευρώ περίπου προς την Εφορία και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών του ΕΦΚΑ (ποσοστό διαγραφής 42.8 %) και ρύθμιση σε 240 δόσεις.
Μία πολύ μεγάλη διαγραφή οφειλής εντολέα μας επιτεύχθηκε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Συγεκεκριμένα :
– Από οφειλή ύψους 105.000 ευρώ προς την Εφορία και το ΚΕΑΟ αθροιστικά, διαγράφηκε ποσό 45.000 ευρώ περίπου.
– Το υπόλοιπο ποσό της οφειλής (60.000 ευρώ) ρυθμίστηκε σε 240 μηνιαίες δόσεις.
Μέσω των μεγάλων διαγραφών που επιτεύχθηκαν, αλλά και της μακροχρόνιας ρύθμισης με ευνοικό επιτόκιο, οι οφειλές του εντολέα μας κατέστησαν πλέον βιώσιμες.
Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός προσφέρει λύσεις σε οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και βάζει σε τάξη οφειλές που θα ήταν αδύνατο να εξυπηρετηθούν διαφορετικά.
Τα Δικηγορικά μας Γραφεία πέτυχαν με μεγάλο κόπο και αγώνα να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ πλειστηριασμού, πέντε (5) μόλις ημέρες, πριν τη διενέργεια του.
Το Εφετείο διέταξε Αναστολή Πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας υπερήλικα εντολέα μας, που παρείχε από ηθικό καθήκον, προσωπική εγγύηση, σε πίστωση μελών της οικογένειας του.
Ο πλειστηριασμός ήταν προγραμματισμένος να διενεργηθεί σε βάρος της μοναδικής του κατοικίας, την 25η Οκτωβρίου 2023, με επισπεύδουσα γνωστή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, για λογαριασμό εταιρείας ειδικού σκοπού (Fund).
Με σημερινή προσωρινή διαταγή της Δικαστή του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, που άκουσε τους πληρεξούσιους Δικηγόρους των αντιδίκων πλευρών και επισκόπησε τα έγγραφα της δικογραφίας, απαγορεύτηκε κάθε περαιτέρω πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης και δη ο προγραμματισμένος σε πέντε ημέρες πλειστηριασμός, μέχρι έκδοσης απόφασης επί της ασκηθείσας Έφεσης του εντολέως μας.
H πρωτοβάθμια απόφαση έφερε σφάλματα, τα οποία ο δευτεροβάθμιος Δικαστής δεν επέτρεψε να αποβούν σε βάρος του καθ´ ου η εκτέλεση εντολέα μας, προκαλώντας του ανεπανόρθωτη βλάβη και ανέστειλε τον επικείμενο πλειστηριασμό.
Εξαιρετική εξώδικη συμφωνία εξόφλησης τραπεζικής οφειλής εντολέα μας. Επιτυχής εξώδικος συμβιβασμός και εξόφληση του εκκρεμούς κληρονομικού του χρέους.
Το άρθρο 871 του Αστικού Κώδικα προβλέπει ότι :
“Με τη σύμβαση του συμβιβασμού οι συμβαλλόμενοι διαλύουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις μια φιλονικία τους ή μια αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση. Με αβέβαιη σχέση εξομοιώνεται και η επισφαλής απαίτηση.”.
Το στοιχείο αυτό της αμοιβαιότητας των υποχωρήσεων αντιμετωπίζεται πάντως με ευρύτητα. Οι εκατέρωθεν υποχωρήσεις μπορεί να είναι νομικής φύσεως, αλλά και πραγματικής. Κάθε τι που αντιλαμβάνεται υπό τον όρο αυτό η συνήθης γλωσσική χρήση στην καθημερινή ζωή, μπορεί να θεωρηθεί ως υποχώρηση. Αρκεί ότι το ένα μέρος προβαίνει σε κάποια θυσία γιατί σε κάποια άλλη θυσία προβαίνει το άλλο μέρος. Έτσι, η υποχώρηση μπορεί να συνίσταται σε χορήγηση στον αντίδικο προθεσμίας εξοφλήσεως ή δυνατότητας τμηματικής καταβολής του τιμήματος ή στη μη καταβολή τόκων, στην άμεση εξόφληση του επιδικασθέντος ποσού κ.λπ.
Στην προκειμένη περίπτωση, προβάλαμε α) το προχωρημένο της ηλικίας του οφειλέτη, β) την έλλειψη οιασδήποτε αξιόλογης επ’ όνοματι του ακίνητης περιουσίας, γ) τα ιατρικά και οικονομικά του προβλήματα και δ) τη δυνατότητα εφ’ άπαξ καταβολής (μικρού ύψους) ποσού.
Τέλος, σημειώσαμε ότι το τελικό σύνολο της φερόμενης οφειλής του εντολέα μας, αφενός είναι προϊον των, κατά τα κοινώς γνωστά, υπέρογκων επιτοκίων δανεισμού, που εφαρμόσθηκαν σε δανειακά προϊόντα καταναλωτικής πίστης, με επιτόκια συμβατικά και υπερημερίας, άνω του 10 % – 12 % ποσοστού τόκου, αφετέρου ότι είναι κληρονομικό χρέος, ήτοι τα εκταμιευθέντα ποσά δεν αναλώθηκαν από τον ίδιο τον οφειλέτη, αλλά από τον κληρονομούμενο.
Η δανείστρια εταιρεία ειδικού σκοπού αποδέχθηκε τις ως άνω θέσεις και συνετάχθη πρακτικό διακανονισμού του ποσού της οφειλής, που φερόταν ότι ανέρχεται στις 12.06.2023 στο συνολικό ποσό των 15.328,00 ευρώ, με καταβολή ποσού 1.000 ευρώ, εφ’ άπαξ, ήτοι με συνακόλουθη διαγραφή ποσού όφειλής, ύψους 14.328,00 ευρώ (διαγραφή ποσού, κατά ποσοστό 93,40 %).
Δεκτή αίτηση εντολέα μας για διόρθωση τιμής πρώτης προσφοράς ακινήτου του, που εκτέθηκε σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό.
Αύξηση της τιμής πρώτης προσφοράς, από το ποσό των 367.000 ευρώ σε 430.000 ευρώ, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 160/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς (διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων).
Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι υποεκτιμήθηκε η αξία του υπό πλειστηριασμό ακινήτου, διότι δεν λήφθηκε υπ’ οψιν η ποιότητα κατασκευής του εσωτερικού του, που είναι άριστων προδιαγραφών και εν γένει ο εσωτερικός του διάκοσμος, που διαφοροποιείται από αυτόν των συνήθων τυπικών κατοικιών, λόγω παράλειψης του πιστοποιημένου εκτιμητή αξίας ακινήτων, που συνέταξε την έκθεση εκτίμησης εμπορικής αξίας του ακινήτου, να διενεργήσει εσωτερική αυτοψία σ’ αυτό.
Η νέα αυτή τιμή πρώτης προσφοράς, ύψους 430.000 ευρώ αποτυπώνει ορθότερα και δικαιότερα την αληθή εμπορική αξία του ακινήτου και απέτρεψε την υφαρπαγή της περιουσίας του εντολέα μας, με ανεπίτρεπτα χαμηλό τίμημα.
Δικηγόροι - Συνεργάτες των Γραφείων μας συνέταξαν έγγραφη συμφωνία μεταξύ συζύγων, λαμβάνοντας υπ´ όψιν τα εκατέρωθεν συμφέροντα τους και σεβόμενοι αυτά, προκειμένου να λυθεί ο γάμος τους συναινετικά, χωρίς προστριβές, έριδες και δικαστικές διαμάχες.
Για την διαδικασία έκδοσης του άυλου συναινετικού διαζυγίου, εκκινεί την διαδικασία ένας εκ των δύο δικηγόρων, με την είσοδό του στην υπηρεσία gov.gr, στην κατηγορία Οικογένεια, Διαζύγιο, Άυλο συναινετικό διαζύγιο.
Οι δύο σύζυγοι, οι δύο δικηγόροι και ο συμβολαιογράφος λαμβάνουν email για την εξέλιξη της διαδικασίας και παρέχουν τις συναινέσεις τους σε κάθε στάδιό της μέχρι την ολοκλήρωση της.
Κατά τα άλλα ισχύουν τα κάτωθι:
Σύμφωνα με το άρθρο 1441 ΑΚ: «Οι σύζυγοι μπορούν, με έγγραφη συμφωνία ή κοινή ψηφιακή δήλωση, να λύσουν τον γάμο τους. Η έγγραφη συμφωνία καταρτίζεται μεταξύ των συζύγων ή η κοινή ψηφιακή δήλωση υποβάλλεται από αυτούς με την παρουσία ή με ψηφιακή σύμπραξη πληρεξούσιου δικηγόρου αντίστοιχα για καθέναν από αυτούς.
– Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος, πρέπει με την έγγραφη συμφωνία ή την κοινή ψηφιακή δήλωση, να ρυθμίζεται η κατανομή της γονικής μέριμνας και ιδίως η επιμέλεια των τέκνων, ο τόπος διαμονής τους, ο γονέας με τον οποίο διαμένουν, η επικοινωνία τους με τον άλλο γονέα και η διατροφή τους.
– Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων ή την κοινή ψηφιακή δήλωση.
– Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανηλίκων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής.
Αν ο γάμος ήταν θρησκευτικός, ο συμβολαιογράφος θα πρέπει να εισαγάγει στην εφαρμογή τα στοιχεία από την απόφαση πνευματικής λύσης γάμου και ειδικότερα την ημερομηνία και μητρόπολη έκδοσης και τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου της μητρόπολης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει κατατεθεί η σύσταση του γάμου, ή με ενημέρωση του ληξιαρχείου με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Τα Γραφεία μας αναλαμβάνουν και διεκπεραιώνουν με σεβασμό και εχεμύθεια την έκδοση συναινετικού διαζυγίου για τους εντολείς μας.
Σπουδαία Εξέλιξη σε υπόθεση εντολέως μας! Δεκτή αίτηση αναστολής εκτέλεσης ποινής του από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ιωαννίνων. Άμεση Αποφυλάκιση εντολέως μας από το Κατάστημα Κράτησης, όπου παρέμενε έγκλειστος.
Ο εντολέας μας καταδικάστηκε ερήμην (χωρίς να είναι παρών) σε πρώτο (α) βαθμό σε ποινή κάθειρξης πέντε (5) ετών για το αδίκημα της διευκόλυνσης εισόδου παράνομα μεταφερόμενου αλλοδαπού προσώπου στο Ελληνικό Έδαφος (άρθρ. 29 παρ. 5 του ν. 4251/2014).
Η σχετική καταδικαστική απόφαση, την οποία αγνοούσε, εκκρεμούσε ανεκτέλεστη σε βάρος του, μέχρι το χρόνο της σύλληψης του, περί τα τέλη Ιουλίου 2023.
Τα Δικηγορικά Γραφεία Γεωργίου Ηρ. Κίτσου – Ηρακλή Σωκ. Κίτσου και Συνεργατών, κατόπιν αιτήσεως του άρθρου 497 παρ. 7 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με την προσήκουσα δικονομική μεταχείριση και την επιμελή νομική υπεράσπιση, πέτυχαν την αναστολή εκτέλεσης της ως άνω απόφασης μέχρι την εκδίκαση της ασκηθείσας Εφέσεώς του και την απελευθέρωση του και μάλιστα χωρίς την επιβολή κανενός περιοριστικού όρου, όπως λ.χ. επιβολή καταβολής χρηματικού ποσού εγγύησης, εμφάνισης στο Α.Τ. της περιοχής κατοικίας του ή απαγόρευσης εξόδου του από τη Χώρα κ.α..
Επιδίκαση σημαντικής αποζημίωσης υπέρ εντολέα μας, κατόπιν έκδοσης τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας (160/2023).
Ο εντολέας μας το έτος 2018 ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, όταν ο εναγόμενος, οδηγώντας το αυτοκίνητό του αμελώς, επέπεσε στην μοτοσικλέτα που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να προκαλέσει σοβαρότατες σωματικές βλάβες στον ίδιο και υλικές ζημιές στην μοτοσικλέτα του.
Ασκήθηκε αγωγή κατά του αποκλειστικώς υπαιτίου του τροχαίου ατυχήματος και της ασφαλιστικής του εταιρίας, και πρωτοδίκως το Δικαστήριο επεδίκασε στον εντολέα μας το ποσό των 20.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, εκτός όλων των άλλων λοιπών κονδυλίων.
Κατόπιν εφέσεώς μας, με την οποία αιτούμασταν την αύξηση του ανωτέρω ποσού, ο εντολέας μας θα λάβει το ποσό των 30.000 ευρώ με τον νόμιμο τόκο, ως κονδύλιο της ηθικής βλάβης που υπέστη συνέπεια του εν θέματι τροχαίου ατυχήματος.
Τα Δικηγορικά μας Γραφεία διαθέτουν απόλυτη εξειδίκευση σε υποθέσεις αποζημιώσεων, εξαιτίας τροχαίων συμβάντων, με έκδοση δεκάδων σχετικών αποζημιωτικών δικαστικών αποφάσεων.
Την υπόθεση χειρίστηκαν με απόλυτη επιτυχία για τα Δικηγορικά μας Γραφεία, οι Δικηγόροι Καστοριάς, Ηρακλής και Γεώργιος Κίτσος.
Θετική 1η απόφαση για το έτος 2024!

Εντολέας για οφειλή μικρότερη των 30.000 ευρώ υπέστη κατάσχεση σε ακίνητο του, ένα κατάστημα – μάντρα σιδηρικών.

Με απόλυτως πειστική αιτιολογία, αναλυτική, σαφή και πλήρη, η δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς (156/2023), ακυρωσε τον προγραμματισμένο για 25η Ιανουαρίου 2024 δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό της περιουσίας του εντολέα μας.

Την υπόθεση χειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία για τα Δικηγορικά μας Γραφεία, ο Δικηγόρος Καστοριάς, Γεώργιος Ηρ. Κίτσος, LLM Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων.

Δεκτή αίτηση αναίρεσης των Γραφείων μας κατά απόφασης του Τριμελούς Εφετειου Δυτικής Μακεδονίας ενώπιον του Αρείου Πάγου και παραπομπή της υπόθεσης για εκ νέου εκδίκαση από το δικαστήριο αυτό.

Ο εντολέας μας άσκησε το έτος 2016 αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καστοριας κατα του αντιδικου του για αθέτηση των συμβατικών του υποχρεώσεων ως μεταφορέα εμπορευμάτων του, λόγω κλοπής μέρους του φορτίου.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν ευθύνεται ο αντίδικος-μεταφορέας για την κλοπή των εμπορευμάτων, λόγω ανωτέρας βίας, και απέρριψε την αγωγή.

Ασκήθηκε έφεση υπό του εντολέα μας, η οποία απορρίφθηκε και εν συνέχεια αναίρεση, η οποία έγινε δεκτή, καθώς η εφετειακή απόφαση δεν θεμελίωσε επαρκώς την αιτιολογία της για επέλευση λόγου ανωτέρας βίας και κατά συνέπεια μη ευθύνη του μεταφορέα.

Ειδικότερα, το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο δεν εξειδίκευσε με σαφήνεια, πληρότητα, χωρίς αντιφάσεις και λογικά κενά, πώς το ένδικο περιστατικό οφείλεται σε αναπότρεπτη με κάθε μέτρο επιμέλειας του μεταφορέα περίπτωση ανώτερης βίας και όχι περίπτωση αμέλειας του, που δικαιολογεί την υποχρέωση του σε καταβολή αποζημίωσης.

Εξ αυτού του λόγου, ο Άρειος Πάγος διέταξε την εκδίκαση της υπόθεσης από Δικαστήριο (Τριμελές Εφετείο Δυτ. Μακεδονίας), συγκροτούμενο από Δικαστές διαφορετικούς από εκείνους που εξέδωσαν την πρωτοβάθμια απόφαση.

Επιτυχές αποτέλεσμα σε Πειθαρχική Διαδικασία Δημοσίου Υπαλλήλου για λογαριασμό εντολέα των Δικηγορικών μας Γραφείων.

Επιστήμονας, εργαζόμενος σε ΝΠΔΔ, εμπιστεύτηκε τις νομικές μας υπηρεσίες για την αντιμετώπιση πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος του, κατόπιν πειθαρχικής του δίωξης, με έξι (6) πειθαρχικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η παράβαση του υπηρεσιακού του καθήκοντος, η αμελής ή ατελής εκπλήρωση του υπηρεσιακού του καθήκοντος κ.α..

Χάρις στην ορθή ουσιαστικά και δικονομικά προσέγγιση της υπόθεσης εκ μέρους μας, η πειθαρχική διαδικασία, που κινήθηκε για σοβαρά πειθαρχικά αδικήματα, έληξε με πλήρη απαλλαγή του εντολέως μας εκ των πέντε (5) σε βάρος του κατηγοριών και με την ελαφρότερη – πιο ήπια των πειθαρχικών ποινών (έγγραφη επίπληξη) για την μία εξ αυτών.

Την υπόθεση χειρίστηκε με επιτυχία για τα Δικηγορικά μας Γραφεία, ο Δικηγόρος Καστοριάς, Γεώργιος Ηρ. Κίτσος.

Θέση στο αρχείο ποινικής δικογραφίας για λογαριασμό εντολίδος μας. Μη άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της από την Εισαγγελία Καστοριάς.

Κατ’ άρθρο 43 ΚΠΔ : Αν η μήνυση ή η αναφορά δεν στηρίζεται στον νόμο ή είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών τη θέτει στο αρχείο και, υποβάλλοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών, αναφέρει σε αυτόν τους λόγους για τους οποίους δεν άσκησε ποινική δίωξη.

Αφού λήφθηκαν υπ’ όψιν, όσα προέβαλε η εντολέας μας, καταθέτοντας έγγραφο Υπόμνημα Παροχής Εξηγήσεων, που συνετάχθη από τα Δικηγορικά μας Γραφεία και εν συνόλω το συλλεγέν αποδεικτικό υλικό, κατά την προέρευνα της υπόθεσης, κρίθηκε ότι δεν συντρέχει λόγος άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος της και παραπομπής της στο ακροατήριο, με την ιδιότητα του κατηγορουμένου.

Την υπόθεση χειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία για τα Δικηγορικά μας Γραφεία, ο Δικηγόρος Καστοριάς, Γεώργιος Ηρ. Κίτσος.

Απορρίφθηκε ανακοπή κατά εντολέα μας, επί σκοπώ ανάσχεσης εκούσιου πλειστηριασμού.

Ο εντολέας μας, με τη συμβολή και συνεχή καθοδήγηση των Δικηγορικών μας Γραφείων, κίνησε διαδικασία εκούσιου πλειστηριασμού σε κοινό και αδιαίρετο ακίνητο του, δυνάμει αμετάκλητης απόφασης διανομής ακινήτου.

Τρίτος, προφασιζόμενος δικαίωμα στο ακίνητο, άσκησε ανακοπή κατά της Έκθεσης Εκούσιου Πλειστηριασμού, η οποία κρίθηκε απαράδεκτη, με την αιτιολογία ότι η ανακοπή αυτή στρέφεται αναγκαστικά κατά όλων των συγκυρίων του ακινήτου, για να είναι παραδεκτή, άσκηση που δεν έλαβε χώρα στην προκείμενη περίπτωση. Τούτο δε, όπως έκρινε το Μονομελές Πρωτοδικείο, είναι απαραίτητο, διότι, η διαφορά επιδέχεται ενιαίας μόνο ρύθμισης.

Κατά συνέπεια, ο εκούσιος πλειστηριασμός προχώρησε σύννομα και κατακυρώθηκε το ακίνητο σε υπερθεματιστή, όπως επεδίωκε να συμβεί ο εντολέας μας.

Την υπόθεση χειρίστηκε με επιτυχία για τα Δικηγορικά μας Γραφεία, ο Δικηγόρος Καστοριάς, Γεώργιος Ηρ. Κίτσος, LLM Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων EAΠ/UNIC.

Απόρριψη Έφεσης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ν.π.δ.δ.), με την επωνυμία «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (e-Ε.Φ.Κ.Α), όπως μετονομάσθηκε, από 1.3.2020, ο «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» κατά εντολέα των γραφείων μας και κατά πρωτοβάθμιας απόφασης που τον απάλλαξε από πρόστιμο ύψους 10.500,54 ευρώ, πλέον 500 ευρώ, ήτοι συνολικού ύψους προστίμων 11.000,54 ευρω.

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. απόφασης 2062/2023 του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, το Μονομελές Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι ο εργοδότης δύναται να ανατρέψει το τεκμήριο απασχόλησης φερόμενου ως αδήλωτου υπαλλήλου, με την άσκηση προσφυγής, αποδεικνύοντας ότι ουδεμία σχέση εργασίας τον συνδέει με το πρόσωπο που τα ελεγκτικά όργανα θεώρησαν ως μισθωτό του (πρβλ ΣτΕ 2151/2017 σκ. 15).

Περαιτέρω, το Εφετείο σχολίασε ότι το δελτίο ελέγχου, ως δημόσιο έγγραφο, αποτελεί πλήρη απόδειξη μόνον ως προς όσα βεβαιώνονται σε αυτό ότι έγιναν από το ελεγκτικό όργανο ή ενώπιόν του και τα οποία μπορεί να αμφισβητηθούν μόνο με προσβολή του για πλαστότητα, βάσει ειδικής προς τούτο πληρεξουσιότητας (ΣτΕ 2376/2017, 3018/2017, 2563/2016, 2997/2015, 1315/2014 κ.ά., πρβ. ΣτΕ 1233/2019). Αντίθετα, για όλα όσα το όργανο αυτό έπρεπε, λόγω των καθηκόντων του, να ερευνήσει αυτεπαγγέλτως, επιτρέπεται ανταπόδειξη (ΣτΕ 018/2017, 2563/2016 κ.ά.).

Κατόπιν δε τούτων, κατέληξε στην τελική κρίση του ότι η απλή παρουσία προσώπου στο χώρο της επιχείρησης δεν αποτελεί απόδειξη της απασχόλησής του και δεν οδηγεί, άνευ άλλου τινός, στο συμπέρασμα ότι αυτός απασχολούνταν από τον εφεσίβλητο – εντολέα μας.

Οι διαπιστώσεις του ελέγχου περί της απασχόλησης του ανωτέρω στην επιχείρηση του εφεσίβλητου – εντολέα μας

δεν συνεπικουρούνται από μαρτυρίες τρίτων προσώπων ή στοιχεία που να εξειδικεύουν τη φύση της εργασίας ή τις ειδικότερες αποδοχές του. Εξάλλου, η θέση της υπογραφής του ανωτέρω στο δελτίο ελέγχου δεν αρκεί για την απόδειξη ότι εργαζόταν στην επιχείρηση του εφεσίβλητου – εντολέα μας, από το γεγονός δε ότι ο ανωτέρω απασχολούνταν στην επιχείρηση του εφεσίβλητου – εντολέα μας σε χρόνο πριν από τον επίδικο έλεγχο δεν συνάγεται η παροχή εξαρτημένης εργασίας εκ μέρους του και κατά τον κρίσιμο χρόνο του επίδικου ελέγχου.

Κατά δε το χρόνο του ελέγχου ο φερόμενος ως εργαζόμενος αδήλωτα στην επιχείρηση του εντολέα μας, εργάζονταν σε έτερη επιχείρηση, με αποδοχές και ασφάλιση, εγγράφως αποδεικνυόμενες.

Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω το Δικαστήριο κρίνει ότι ο φερόμενος ως εργαζόμενος δεν συνδέονταν κατά την ημέρα και ώρα του ελέγχου με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον εφεσίβλητο – εντολέα, ως εκ τούτου ο εφεσίβλητος δεν ήταν υποχρεωμένος να τον αναγράψει στον πίνακα προσωπικού της επιχείρησής του, όπως ορθά κρίθηκε και με την εκκαλουμένη απόφαση, ενώ τα αντίθετα προβαλλόμενα από το εκκαλούν είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.

Την υπόθεση χειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία για τα Δικηγορικά μας Γραφεία, ο Δικηγόρος Καστοριάς, Γεώργιος Ηρ. Κίτσος, LLM Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων ΕΑΠ/UNIC.

Δεκτή αγωγή αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα στην "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ". Το ιστορικό της αγωγής αφορούσε σε αυτοκίνητο που υπέστη ζημία από εμπόδιο (ογκώδες μεταλλικό αντικείμενο) στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού. Το Δικαστήριο αναγνώρισε αποζημιωτική ευθύνη της εταιρίας, που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου, έναντι του ιδιοκτήτη και οδηγού του Ι.Χ. αυτοκινήτου.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Το Δικαστήριο έκρινε ότι το τροχαίο ατύχημα οφείλεται αποκλειστικά σε αμέλεια της εναγομένης εταιρείας, τα αρμόδια όργανα της οποίας παρέλειψαν να λάβουν ως όφειλαν, με βάση τη σύμβαση τεχνικής αστυνόμευσης και συντήρησης της οδού και των σηράγγων, τα κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση ασφαλούς, εύρυθμης και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης των εν γένει χρηστών της εν θέματι οδού, επί σκοπώ ομαλής και ανεμπόδιστης διεξαγωγής της κυκλοφορίας σε 24ωρη βάση και επί 365 ημέρες το χρόνο, παρότι αυτή γνώριζε και είχε λάβει υπ’ όψιν τους κινδύνους ανάληψης της ευθύνης της, δεδομένων και των επιτρεπόμενων ορίων ταχύτητας στον εν λόγω αυτοκινητόδρομο.

Την υπόθεση χειρίστηκαν με απόλυτη επιτυχία οι Δικηγόροι Συνεργάτες των Δικηγορικών Γραφείων, Γεωργίου Κίτσου – Ηρακλή Κίτσου & Συνεργατών.

Δεκτή Αίτηση των Δικηγορικών μας Γραφείων για Διόρθωση Τιμής Πρώτης Προσφοράς Ακινήτου σε Αναγκαστικό Πλειστηριασμό αυτού στην πόλη της Κοζάνης.

Η εμπορική αξία του υπό πλειστηριασμού ακινήτου, όπως εκτιμήθηκε από τη δικαστική επιμελήτρια, που προέβη στην κατάσχεση του και η οποία έλαβε υπόψη της την από 24-10-2022 Έκθεση Εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή ακινήτων, ανήλθε στο ποσό των 31.500,00 ευρώ, ήτοι 825,00 ευρώ ανά τ.μ. για το διαμέρισμα επιφάνειας 32,17 τ.μ. και 700,00 ευρώ ανά τ.μ. για τον ημιυπαίθριο χώρο επιφάνειας 7,28 τ.μ..

Για τον προσδιορισμό της εμπορικής του αξίας, ο άνω εκτιμητής χρησιμοποίησε, όπως αναφέρει στην έκθεση του, τη συγκριτική μέθοδο με βάση στοιχεία που άντλησε από διαδικτυακές αγγελίες ακινήτων στην ίδια περιοχή και στοιχεία ήδη πραγματοποιούμενων συναλλαγών ή ζητούμεων τιμών για άλλα ακίνητα με παρόμοια χαρακτηριστικά με το εκτιμώμενο, όπως αναφέρει στην έκθεσή του.

Ωστόσο, κατά τις παραδοχές της ίδιας έκθεσης του εκτιμητή, όπως σχολιάσαμε και ενώπιον του Δικαστηρίου, η εκτίμηση του βασίστηκε μόνο σε εξωτερική αυτοψία του ακινήτου και δεν διενεργήθηκε τεχνικός έλεγχος αυτού.

Επιπλέον, σημειώθηκε ότι δεν διενεργήθηκε έλεγχος πολεοδομικής νομιμότητας, καθώς έγινε μόνο εξωτερική αυτοψία και, όπως επισημαίνει ο εκτιμητής, είναι πιθανό να διαπιστωθεί ότι το κλείσιμο του Ημιυπαίθριου Χώρου, εμβαδού 7,28 τ.μ., έχει γίνει αυθαίρετα, όπως και να διαπιστωθούν επιπλέον αυθαιρεσίες (όπως π.χ. διαφοροποίηση στο εμβαδό ή/και στο ύψος του διαμερίσματος κ.λπ.), γεγονός που θα εμποδίζει τη σύννομη μεταβίβαση του ακινήτου, πλην αναγκαστικής αιτίας και θα επηρεάζει δυσμενώς την εμπορική του αξία.

Έτσι, με αυτά τα δεδομένα, ο εκτιμήτης έκρινε την αξία του διαμερίσματος υποτιμημένη και ειδικότερα η αξία του ακινήτου κρίθηκε στο ποσό των 31.500 ευρώ και σ’ αυτό το ποσό εκτέθηκε σε αναγκαστικό δημόσιο πλειστηριασμό.

Όπως πιθανολογήθηκε, ωστόσο, από τις προσκομιζόμενες ενδεικτικά από την αιτούσα – εντολέα μας αγγελίες πώλησης ακινήτων στην ίδια περιοχή με το επίδικο και με παρεμφερή χαρακτηριστικά, η μέση τιμή πώλησης ακινήτων με παρόμοια χαρακτηριστικά, στην επίδικη περιοχή που βρίσκεται στον αστικό ιστό της πόλης της Κοζάνης και πλησίον του κέντρου αυτής (περίπου 700 μέτρα), δεν υπολείπεται του ποσού των 1.000,00 ευρώ ανά τ.μ..

Όπως, κατέθεσε και ο μάρτυρας απόδειξης κατά τη συζήτηση της αίτησης, που έχει ιδία αντίληψη αυτού, αλλά εμφαίνεται και στις προσκομισθείσες φωτογραφίες, το επίδικο ακίνητο έχει μεν μικρό εμβαδό (27,60 τ.μ. καθαρά και 32,17 τ.μ. μικτά), αλλά βρίσκεται σε νεόδμητη οικοδομή, με υψηλής ποιότητας υλικά και αισθητικής, πλησίον του κέντρου της Κοζάνης, ήτοι κοντά σε εμπορικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες. Έτσι, δεν εκτιμήθηκαν από τον εκτιμητή, που προσέλαβε η δικαστική επιμελήτρια ουσιώδη στοιχεία, τα οποία διαμορφώνουν την εμπορική αξία ενός ακινήτου, την οποία αναβαθμίζουν ή αντίστοιχα υποβαθμίζουν, όπως η διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων, τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί στη μόνωση, τα κουφώματα κ.λπ. Επιπλέον, όπως πιθανολογήθηκε, δεν υφίστανται πολεοδομικές αυθαιρεσίες στο ακίνητο, όπως κλείσιμο του ημιυπαίθριου χώρου, που ανακριβώς επισημαίνει ο παραπάνω εκτιμητής στην από 24-10-2022 έκθεση του, αφού ο ίδιος δεν ενήργησε σχετικό πολεοδομικό έλεγχο, προκύπτει όμως η ανυπαρξία τέτοιου ελαττώματος από την από 08-07-2011 επισημείωση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Κοζάνης περί περαίωσης της διαδικασίας τακτοποίησης των πολεοδομικών αυθαιρεσιών στην από 22-06-2011 αίτηση της ανακόπτουσας προς την άνω Υπηρεσία για τη διατήρηση της χρήσης χώρων κατ’εφαρμογή του Ν. 3843/2010.

Με βάση όλα τα παραπάνω στοιχεία, που προβλήθηκαν στο Δικαστήριο επί σκοπώ σχηματισμού της δικανικής του κρίσης, το τελευταίο πιθανολόγησε ότι η εμπορική αξία του κατασχεθέντος ακινήτου όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης (άρθρο 993 παρ. 2 ΚΠολΔ), ανέρχεται στο ποσό των 1.100,00 ευρώ ανά τ.μ. ήτοι (32,17 τ.μ. το διαμέρισμα + 7,28 τ.μ. ο ημιυπαίθριος χώρος = 39,45 τ.μ. X 1.100,00 ευρώ ανά τ.μ. = 43.395,00 ευρώ και με στρογγυλοποίηση 43.400,00 ευρώ, αντί του ποσού των 31.500,00 ευρώ, όπως εκτιμήθηκε με την προσβαλλόμενη κατασχετήρια έκθεση, η δε ανακόπτουσα εκτιμήθηκε ότι βλάπτεται από την εσφαλμένη εκτίμηση της αξίας του κατασχεθέντος, καθόσον η εκκίνηση της πλειοδοσίας αυτού με μεγαλύτερη τιμή πρώτης προσφοράς θα αποφέρει μεγαλύτερο τίμημα προς εξόφληση των οφειλών της.

Κατόπιν τούτων έγινε δεκτή η αίτηση των Δικηγορικών μας Γραφείων και διορθώθηκε σημαντικά η αξία στην οποία εκτέθηκε το υπό πλειστηριασμό ακίνητο, από τον ποσό των 31.500 ευρώ στο ποσό των 43.400 ευρώ.

Την υπόθεση χειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία για τα Δικηγορικά μας Γραφεία, ο Δικηγόρος Καστοριάς, Γεώργιος Ηρ. Κίτσος, LLM Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων ΕΑΠ/UNIC.

Οι ενάγουσες - εντολείς μας, με αγωγή τους, που απεύθυναν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Καστοριάς, κατά της εναγόμενης τράπεζας, ισχυρίστηκαν ότι είναι εικονική η αποδοχή της κληρονομιάς της εκλιπούσας μητέρας τους, που έγινε με την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αποποίησης και στην οποία (αποδοχή) βασίζεται η ευθύνη τους για την καταβολή των οφειλών της προαναφερθείσας μητέρας τους προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία.

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Καστοριάς έκανε δεκτή την αγωγή τους και κατά της απόφασης τούτης, άσκησε Έφεση η εναγόμενη τράπεζα, ως ηττηθείς στη δίκη διάδικος.

Με απόφαση του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας (2/2024), οι εντολείς μας δικαιώθηκαν τελεσίδικα, ως προς τον ισχυρισμό τους ότι είναι άκυρη η πλασματική αποδοχή της κληρονομίας της μητέρας τους από αυτές και συνεπώς τα χρέη της κληρονομίας δεν πρέπει να τους επιβαρύνουν.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1711 εδ. β Ι 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851 και 1856 ΑΚ συμπεραίνεται ότι ο κληρονόμος, είτε κληθείς με διαθήκη είτε εξ αδιαθέτου, αποκτά αυτοδικαίως την κληρονομιά μόνο με το θάνατο του κληρονόμου, χωρίς να απαιτείται ενέργεια εκ μέρους του, ακόμη και χωρίς τη γνώση ή τη θέλησή του. Το δικαίωμα όμως αυτό, της αυτοδικαίως κτήσης της κληρονομίας, είναι προσωρινό και ανακλητό, διότι υπόκειται στην εκ του νόμου ρήτρα απαλλαγής της πρόωρης παραίτησης της κληρονομιάς (άρθρο 1847 ΑΚ).

Υπάρχει, εξάλλου, αντίρρηση ως προς το δίκαιο της αποδοχής της κληρονομίας : α) όταν ο κληρονόμος αγνοεί το σύστημα κτήσης της κληρονομιάς κατά τον Αστικό Κώδικα, η οποία επέρχεται αμέσως μετά το θάνατο του κληρονόμου, διότι η άγνοια αποκλείει τη γνώση της επαγωγής της κληρονομίας ή β) όταν ο κληρονόμος αγνοεί την ύπαρξη της προθεσμίας του άρθρου 1847 ΑΚ για αποποίηση ή τη νομική σημασία της παρέλευσης της προθεσμίας αυτής σύμφωνα με το άρθρο 1850 ΑΚ.

Όπως έκανε δεκτό το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο (Τριμελές Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας), η επίμαχη μη παραίτηση οφειλόταν στο γεγονός ότι οι ενάγουσες, έχοντας ανύπαρκτες νομικές γνώσεις, δεν γνώριζαν το σύστημα της αυτοδικαίας κτήσης της κληρονομιάς και, ως εκ τούτου, (δεν γνώριζαν) ότι υποχρεούνταν να αποδεχτούν ή αποποιηθούν την κληρονομιά που τους επιβλήθηκε, καθώς και ότι υπήρχε νόμιμη προθεσμία για την εν λόγω ενέργεια, ούτε μπορούσαν να γνωρίζουν τις έννομες συνέπειες που θα είχε η παράλειψη αυτής της ενέργειας.

Κατά το Εφετείο και συμφώνως μετά εξ ημών υποστηριζόμενα, η απόφαση του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου είναι ορθή, με αυτό να έχει εφαρμόσει σωστά το Νόμο και να έχει εκτιμήσει ορθά τις αποδείξεις. Επιπλέον, οι λόγοι που εκτέθηκαν με την Έφεση, δεν προέκυψε να έχουν βάση και επομένως η Έφεση απορρίφθηκε ως ουσιαστικά αβάσιμη.

Την υπόθεση χειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία και στους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας για τα Δικηγορικά μας Γραφεία, ο Δικηγόρος Καστοριάς, Γεώργιος Ηρ. Κίτσος, LLM Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων ΕΑΠ/UNIC.

Οριστική διευθέτηση οφειλής εντολέως μας προς συστημική Τράπεζα της αγοράς.

Μετά από συνεκτίμηση παραγόντων, όπως η ηλικία, η ιατρική κατάσταση, η δυνατότητα ανάκτησης του χορηγηθέντος ποσού πίστωσης και άλλων, η Τράπεζα προέβη σε άφεση χρέους τμήματος της οφειλής της εντολέως μας, υπό τον όρο καταβολής από αυτήν εφ’ άπαξ ποσού εξόφλησης τμήματος αυτής.

Η διαγραφή ανήλθε σε ποσοστό 65 % του συνόλου της οφειλής.

Την υπόθεση χειρίστηκε με επιτυχία για τα Δικηγορικά μας Γραφεία, με επίδειξη υπομονής και επιμονής, ο Δικηγόρος Καστοριάς, Γεώργιος Ηρ. Κίτσος, LLM Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων.

Δεκτοί οι αυτοτελείς ισχυρισμοί μας για αναγνώριση συνδρομής δύο (2) ελαφρυντικών περιστάσεων στον κατηγορούμενο - εντολέα μας για το αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών.

Κρίθηκε βάσιμο το αίτημα της υπεράσπισης του ότι, αφενός δεν ενήργησε υπό κίνητρο ταπεινών αιτιών δυστροπίας πληρωμής και κακοβουλίας, αφετέρου ότι κατέβαλε ειλικρινείς προσπάθειες να άρει και να μειώσει τις συνέπειες των πράξεων του.

Λόγω της συντρέχουσας αναγνώρισης δύο ελαφρυντικών περιστάσεων στο πρόσωπο του εντολέως μας, η ποινή που του επιβλήθηκε για το αδίκημα του άρθρου 79 5960/1933 ήταν χαμηλή και είχε ως πρόσθετο αποτέλεσμα να μην συμπεριλάβει την επιβολή χρηματικής ποινής σε βάρος του.

Δεδομένων των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης, ο χειρισμός αυτής από το Δικηγόρο Καστοριάς, Γεώργιο Ηρ. Κίτσο, υπήρξε επιτυχής για τα Δικηγορικά μας

Δικαίωση Εργαζομένων που εμπιστεύτηκαν τα Δικηγορικά μας Γραφεία ενώπιον του Αρείου Πάγου. Απόρριψη Αναίρεσης της αντιδίκου τους εταιρείας!

Η υπόθεση ξεκίνησε με την από 06/05/2014 ανακοπή των εννέα (9) εντολέων των Γραφείων μας – ανακοπή κατά ανακριβής δήλωσης τρίτου, μετά από κατάσχεση εις χείρας τρίτου – άρθρου 986 ΚΠολΔ.

Εξεδόθησαν η πρωτοβάθμια απόφαση του έτους 2017 ερήμην της καθ´ ής η ανακοπή τρίτης, που έκανε δεκτή την ανακοπή μας και η από το έτος 2021 απόφαση του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, την αναίρεση της οποίας επεδίωξε η καθ´ ής ανεπιτυχώς!

Η εφετειακή απόφαση έκρινε ότι η δήλωση της τρίτης καθ´ ής η ανακοπή είναι ανακριβής ως προς το ύψος του μισθώματος της επίδικης μίσθωσης και ως προς την αναφορά ότι το μίσθωμα του έτους 2014 δεν ήταν εκκαθαρισμένο και έγινε δεκτή η ανακοπή, κατ´ άρθρο 986 ΚΠολΔ δεκτή στο σύνολο της, ως ουσιαστικά βάσιμη.

Συγκεκριμένα:

α) αναγνωρίσθηκε ότι υφίσταται έγκυρη και ενεργή μισθωτική σχέση μεταξύ της συνεταιριστικής οργάνωσης του Ν. Καστοριάς και της καθ´ης η ανακοπή εταιρίας ως μισθώτριας, που αφορά στη μίσθωση βιοτεχνίας παραγωγής προϊόντων γάλακτος – τυροκομείου.

β) υποχρεώθηκε η καθ´ής η ανακοπή εταιρεία να καταβάλλει στους ανακοπτόντες (ήδη αναιρεσιβλήτους) τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούσαν στα μισθώματα που οφείλονται εξαιτίας της ανωτέρω μίσθωσης, για το χρονικό διάστημα 01.06.2013 έως 31.05.2022.

Κατ´ άρθρο 559 αριθμ. 14 ιδρύεται αναιρετικός λόγος αν το Δικαστήριο κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από το δικαίωμα ή απαράδεκτο και έτσι προσβλήθηκε η αρχή της εκατερωθεν ακρόασης. Περαιτέρω, από τις διατάξεις του άρθρου 118 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι οι προτάσεις του διάδικου πρέπει να φέρουν, εκτός των άλλων στοιχείων, και την υπογραφή του πληρεξούσιου Δικηγόρου του διάδικου, όταν είναι υποχρεωτική η παράσταση μ´ αυτόν (άρθρο 94 παρ. 1 ΚΠολΔ), αλλιώς είναι άκυρες και κατ´ ακολουθίαν δεν λαμβάνονται υπόψιν.

Εξάλλου, η σχετική επισημείωση του αρμόδιου υπαλλήλου της γραμματείας επί των προτάσεων με την οποία βεβαιώνεται η ημέρα και η ώρα κατάθεσης αυτών : δεν αποτελεί έκθεση κατάθεσης αυτών κατά την έννοια του άρθρου 117 ΚΠολΔ και

ασφαλώς δεν ενέχει βεβαίωση ποιος κατάθεσε τις προτάσεις, ώστε χωρίς την υπογραφή του να εξασφαλίζεται η γνησιότητα τους ως προς το συντάκτη τους πληρεξούσιου Δικηγόρου.

Οι προτάσεις της καθ’ ής έφεραν μόνο τη σφραγίδα και όχι την υπογραφή της πληρεξούσιου Δικηγόρου της, ώστε δεν υπέπεσε σε πλημμέλεια το Δικαστήριο, που έκανε δεκτή την ανακοπή μας.

Την υπόθεση χειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας για τα Δικηγορικά μας Γραφεία, ο Δικηγόρος Καστοριάς, Ηρακλής Σωκ. Κίτσος.

Απόρριψη Εγκλήσεως σε βάρος εντολέων μας, μετά από υποβολή υπομνήματος εγγράφων εξηγήσεων, που συνέταξε Δικηγόρος των Γραφείων μας.

Μη άσκηση ποινικής δίωξης και τερματισμός της ποινικής υπόθεσης, χωρίς να αχθεί αυτή στο ακροατήριο.

Κατά τον Άρθρο 51 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που τιτλοφορείται “Έγκληση του παθόντος”.

1. Αν ο παθών θέλει να ζητήσει τη δίωξη της αξιόποινης πράξης, υποβάλλει την έγκληση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 42 παρ. 2, 3 και 4.»
2. Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών εξετάζει την έγκληση που έλαβε και αν κρίνει ότι αυτή δεν στηρίζεται στον νόμο ή είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, την απορρίπτει με διάταξή του, η οποία περιλαμβάνει συνοπτική αιτιολογία και επιδίδεται στον εγκαλούντα.

Η έγκληση αφορούσε πράξεις εξύβρισης και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Κρίθηκε, όμως, ότι το γεγονός της μη αναφοράς συγκεκριμένης εξυβριστικής φράσης, καθιστά γενική και αόριστη την καταγγελία, μη δυνάμενη να τύχει αυτή δικαστικής εκτιμήσης.

Η δε φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αληθής υποτιθέμενη, θα ήταν, κατά σαφή και αποδεδειγμένο ισχυρισμό μας, φθορά ευτελούς αξίας, ανάξια λόγου φθορά, που παραγράφηκε υφ’ όρο.

Την υπόθεση χειρίστηκε με επιτυχία για τα Δικηγορικά μας Γραφεία, ο Δικηγόρος Καστοριάς, Γεώργιος Ηρ. Κίτσος.

Αθώα κρίθηκε εντολέας μας για το έγκλημα της χρήσης πλαστού εγγράφου.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Καστοριάς έκρινε αθώα την κατηγορούμενη – εντολέα μας για χρήση πλαστού εγγράφου και δη πιστοποιητικού που υποβλήθηκε στα πλαίσια κατάληψης θέσης εργασίας.

Έγινε δεκτός ο ισχυρισμός μας από το Δικαστήριο περί πλήρους άγνοιας της εντολέας μας περί της πλαστότητας του εγγράφου. Συνακόλουθα, εν όψει άγνοιας της πλαστότητας του εγγράφου, το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν καταφάσκεται η χρήση του, καθώς δεν τελείται η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος.

Την υπόθεση χειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία για τα Δικηγορικά μας Γραφεία, ο Δικηγόρος Καστοριας, Γεώργιος Ηρ. Κίτσος.

Περισσότερα

Περισσότερες Δικαστικές Επιτυχίες των Γραφείων μας, Νέα και Ανακοινώσεις μας, θα βρείτε στη σελίδα που διατηρούμε στην πλατφόρμα του “FACEBOOK”

Scroll to Top