Τομείς ενασχόλησης

01.

Αστικό δίκαιο

Το Αστικό Δίκαιο αποτελεί τον κύριο όγκο του Ιδιωτικού Δικαίου και ρυθμίζει το σύνολο των εννόμων σχέσεων μεταξύ προσώπων (φυσικών και νομικών)…

02.

Εμπορικό δίκαιο

Το εμπορικό δίκαιο αποτελεί ειδικό κλάδο του ιδιωτικού δικαίου και έχει ως αντικείμενο τη ρύθμιση του εμπορίου. Διακρίνεται σε Εθνικό και Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και βρίσκονται σε στενή σχέση μεταξύ τους…

03.

Δημόσιο Δίκαιο – Διοικητικό

Πάντοτε το πρόσωπο, είτε ως φυσικό πρόσωπο (ιδιώτης), είτε ως νομικό πρόσωπο (οργα-νωμένη επιχείρηση) βρίσκεται αντιμέτωπο με το Κράτος.

04.

Δίκαιο Αλλοδαπών

Η συμβολή δικηγόρου μπορεί να ασκήσει ουσιαστική επίδραση στην αντιμετώπιση ενός αλλοδαπού από τις κρατικές αρχές, ιδίως λόγω της δυσχερούς θέσης του αλλοδαπού…

05.

Ποινικό δίκαιο

Αποστολή του ποινικού δικαίου είναι να προσ-τατεύσει, με το όπλο της ποινής, θεμελιώδεις αξίες της κοινωνίας, απολύτως απαραίτητες για την ομαλή κοινωνική συμβίωση…

06.

Εργατικό δίκαιο

Το εργατικό δίκαιο ορίζει ποια είναι τα δι-καιώματα και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών και εργαζομένων…

07.

Ιατρικό δίκαιο

Στο πλαίσιο των εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών που παρέχει το δικηγορικό μας γραφείο, ασχολούμαστε και με περιπτώσεις που άπτονται του ιατρικού δικαίου…

08.

Διαμεσολάβηση

Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, ένας τρίτος, ο διαμεσολαβητής, βοηθά τα μέρη να επιτύχουν μία αμοιβαίως αποδεκτή, βιώσιμη λύση της διαφοράς τους… 

09.

Δίκαιο Ακινήτων

 • Έρευνα δικαιωμάτων στο Κτηματολόγιο / Υποθηκοφυλακείο
 • Διαδικασία  διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών
 • Αγορά και Πώληση Ακίνητης Περιουσίας
01.
adult, mother, daughter-1807500.jpg

Αστικό δίκαιο

Το Αστικό Δίκαιο αποτελεί τον κύριο όγκο του Ιδιωτικού Δικαίου και ρυθμίζει το σύνολο των εννόμων σχέσεων μεταξύ προσώπων (φυσικών και νομικών). Ζητήματα που άπτονται του αστικού δικαίου είναι δυνατόν να εμφανιστούν καθημερινά σε οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Η συμβουλή από Δικηγόρο μπορεί να αποβεί σωτήρια, ακόμη και σε συναλλαγές που φαίνονται ασφαλείς, η δε σωστή ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους έναντι τρίτων, αποδεικνύεται η ορθότερη διαδρομή, προκειμένου να αποφευχθούν δικαστικές διαμάχες. Σε κάθε περίπτωση που θίγονται τα συμφέροντά σας ή νιώθετε αβεβαιότητα, απευθυνθείτε στα Δικηγορικά μας Γραφεία, για να έχετε πλήρη ενημέρωση και δυναμική εκπροσώπηση έναντι τρίτων, με μοναδικό στόχο την διασφάλιση των συμφερόντων σας. Τα Δικηγορικά μας Γραφεία ασχολούνται, ενδεικτικά, με τους κάτωθι τομείς του Αστικού Δικαίου:

 • Ενοχικό Δίκαιο (διαφορές από πώληση, δωρεά, μίσθωση, δάνειο, χρησιδάνειο, συμβιβασμό, αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους, εγγύηση, κοινωνία, παρακαταθήκη, σύμβαση έργου, ποινική ρήτρα, εκχώρηση απαιτήσεων, καταγγελία και υπαναχώρηση, αδικαιολόγητο πλουτισμό, αδικοπραξία, καταδολίευση δανειστών).
 • Μισθωτικές Διαφορές (εμπορικές μισθώσεις, καταγγελία μίσθωσης, καταβολή μισθωμάτων, αποζημίωση λόγω φθοράς μισθίου κ.λπ.)
 • Εξειδίκευση σε Αυτοκινητικές Διαφορές – Αποζημιώσεις από Τροχαία Ατυχήματα
 • Οροφοκτησία
 • Γενικά και Ειδικά Θέματα Απαλλοτριώσεων
 • Εμπράγματο Δίκαιο (κυριότητα, νομή, επικαρπία, δουλείες, ενέχυρο, υποθήκη, αγοραπωλησία ακινήτων, ζητήματα διατήρησης ή διατάραξης νομής κ.λπ.)
 • Δίκαιο του Κτηματολογίου
 • Δίκαιο
 • Προστασίας Καταναλωτή
 • Διαφορές Οικογενειακού Δίκαιου (διαζύγιο, προσβολή πατρότητας, ζητήματα διατροφής, επιμέλεια και επικοινωνία τέκνων, υιοθεσία, σύνταξη συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης, δικαστική συμπαράσταση)
 • Κληρονομικό Δίκαιο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (διαθήκες, αποποίηση κληρονομιάς, αγωγή περί κλήρου, νόμιμη μοίρα, έκδοση κληρονομητηρίων, ακύρωση πλασματικής αποδοχής κληρονομιάς)
02.
laptops, meeting, businessmen-593296.jpg

Εμπορικό δίκαιο

Το εμπορικό δίκαιο αποτελεί ειδικό κλάδο του ιδιωτικού δικαίου και έχει ως αντικείμενο τη ρύθμιση του εμπορίου. Διακρίνεται σε Εθνικό και Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και βρίσκονται σε στενή σχέση μεταξύ τους. Περιλαμβάνει τους κανόνες του δικαίου οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές πράξεις και τους εμπόρους. Ενώ, αποτελεί το σύνολο των κανόνων, διατάξεων και αρχών, με τους οποίους ρυθμίζονται οι νομικές πτυχές των εμπορικών σχέσεων και συναλλαγών. Το εμπορικό δίκαιο εκτείνεται σε ζητήματα όπως είναι τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ο ανταγωνισμός, οι εμπορικές εταιρίες, η πτώχευση, τα αξιόγραφα, οι χρηματιστηριακές και τραπεζικές συμβάσεις κ.λπ.. Ειδικότερα, το εμπορικό δίκαιο υποδιαιρείται σε διάφορους κλάδους:

 • Το δίκαιο των εμπορικών πράξεων και των εμπόρων, που είναι γνωστό ως γενικό μέρος
 • Το δίκαιο των εταιριών
 • Το δίκαιο των αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια)
 • Το πτωχευτικό δίκαιο και δίκαιο εξυγίανσης των επιχειρήσεων
 • Το ασφαλιστικό δίκαιο
 • Το δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων που δεν παρουσιάζουν νομοθετική αυτονομία
 • Το ναυτικό δίκαιο
 • Το δίκαιο των μεταφορών
 • Το τραπεζικό δίκαιο

Η ανάμειξη του Δικηγόρου «προληπτικά» στις συναλλαγές είναι οπωσδήποτε πιο αποτελεσματική από την ανάμειξή του μετά την εμφάνιση διαφωνιών και άλλων προβλημάτων. Ο ρόλος του Δικηγόρου στις εμπορικές σχέσεις δεν είναι μόνο να προστατεύει «στενά» τα συμφέροντα του εντολέα του αλλά και να διασφαλίζει ότι η εμπορική συναλλαγή θα είναι δίκαιη και δεν θα πάσχει από ασάφειες. Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται οι πιθανότητες να καταλήξει επιζήμια για το ένα ή το άλλο μέρος και κατ’ επέκταση να οδηγηθούν τα μέρη σε αντιδικία. Σημαντικό προσόν του Δικηγόρου που ασχολείται με εμπορικά θέματα είναι να αναγνωρίζει την θέση του εμπόρου/επιχειρηματία εντολέα του και να διαβλέπει εκτός από το στενά «νομικό» συμφέρον του εντολέα του, το εμπορικό του  συμφέρον. Τα Δικηγορικά μας Γραφεία, με πολυετή εμπειρία στην είσπραξη απαιτήσεων εμπόρων, ασχολείται με αγωγές χρέους, διαταγές πληρωμής, αναγκαστική εκτέλεση, με στόχο την δικαστική επιδίωξη των ανείσπρακτων απαιτήσεων των εντολέων μας. Απόλυτη εξειδίκευσή μελών των γραφείων μας στο Δίκαιο Αφερεγγυότητας (τραπεζικό δίκαιο / πτωχευτικό δίκαιο)

03.

Δημόσιο Δίκαιο – Διοικητικό

Πάντοτε το πρόσωπο, είτε ως φυσικό πρόσωπο (ιδιώτης), είτε ως νομικό πρόσωπο (οργανωμένη επιχείρηση) βρίσκεται αντιμέτωπο με το Κράτος. Η πάλη ανάμεσα στο Κράτος και στον διοικούμενο αποβαίνει άνιση, εις βάρος του τελευταίου, στην περίπτωση κατά την οποία αυτός δεν απευθυνθεί σε Δικηγόρο, προκειμένου να προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματά του έναντι των αυθαιρεσιών της Διοικήσεως. Τα Δικηγορικά μας Γραφεία παρέχουν νομικές υπηρεσίες και λύσεις σε ζητήματα που ανακύπτουν σε όλο το φάσμα των σχέσεων του πολίτη με το Κράτος, όπως ενδεικτικά:

 • Επιβολή προστίμων (λ.χ. περιβαλλοντικά πρόστιμα, πρόστιμα Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης, πρόστιμα αυθαιρέτου κατασκευής, πρόστιμα Επιθεώρησης Εργασίας).
 • Αδειοδότηση επιχειρήσεων (λ.χ. φαρμακεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, περίπτερα κ.ο.κ.).
 • Αποζημίωση από πράξεις, παραλείψεις και υλικές ενέργειες των οργάνων του Κράτους.
 • Αιτήσεις για την επιστροφή ποσών, τα οποία αχρεωστήτως καταβάλει ο πολίτης στο Κράτος (λ.χ. αίτηση υποθηκοφύλακα προς το Υπουργείο Οικονομικών για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων δικαιωμάτων υπερ του Δημοσίου).
 • Προσφυγή κατά απόφασης Σώματος Επιθεώρησης εργασίας (ΣΕΠΕ) – ΕΥΠΕΑ
 • Παροχή νομικών συμβουλών για την ορθή διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων ενώπιον της Διοικήσεως.

Τα Δικηγορικά μας Γραφεία παρέχουν νομικές υπηρεσίες και κατά το στάδιο πριν από την προσφυγή στη Δικαιοσύνη αλλά και κατά το στάδιο της έννομης προστασίας ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.

04.

Δίκαιο Αλλοδαπών

Η συμβολή Δικηγόρου μπορεί να ασκήσει ουσιαστική επίδραση στην αντιμετώπιση ενός αλλοδαπού από τις Κρατικές Αρχές, ιδίως λόγω της δυσχερούς θέσης του αλλοδαπού, ο οποίος αντιμετωπίζει σε καθημερινή βάση προβλήματα ποικίλης φύσεως στη σχέση του με την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Τα Δικηγορικά μας Γραφεία έχουν πολυετή εμπειρία σε θέματα αλλοδαπών, ενδεικτικά:

 • Άδειες διαμονής
 • Προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα της αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση άδειας διαμονής αλλοδαπού
 • Προσφυγή κατά απόφασης απέλασης αλλοδαπού, αντιρρήσεις περί της κράτησης αλλοδαπού
05.

Ποινικό δίκαιο

Αποστολή του ποινικού δικαίου είναι να προστατεύσει, με το όπλο της ποινής, θεμελιώδεις αξίες της κοινωνίας, απολύτως απαραίτητες για την ομαλή κοινωνική συμβίωση και έτσι να εμπεδώσει και να διασφαλίσει την κοινωνική ειρήνη. Πρωταρχικός σκοπός είναι η προστασία των εννόμων αγαθών όπως αυτά τυποποιούνται στο νόμο. Συγχρόνως όμως οι κανόνες του ποινικού δικαίου με το περιεχόμενο τους αλλά και τη σαφή διαμόρφωσή τους αποβλέπουν και σε έναν άλλο, ιδιαίτερα σημαντικό σκοπό: να περιορίσουν το Κράτος από τις καταχρήσεις σε βάρος των ατομικών ελευθεριών των πολιτών, στις οποίες αυτό ενδέχεται να προβεί με τη βοήθεια του «όπλου της ποινής». Το Ποινικό Δίκαιο χαρακτηρίζεται ως μέτρο προστασίας των εννόμων αγαθών, μέτρο της ελευθερίας των πολιτών. Οι Δικηγόροι-Συνεργάτες μας αναλαμβάνουν τόσο την υποστήριξη της κατηγορίας, όσο και την εκπροσώπηση του κατηγορουμένου, σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας για πάσης φύσεως ποινικές υποθέσεις, με κατάρτιση και υπευθυνότητα, λόγω του μεγέθους της ευθύνης των Συνηγόρων στην ποινική δίκη. Τα Δικηγορικά μας Γραφεία αναλαμβάνουν την πλήρη νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση των εντολέων μας σε ποινικές υποθέσεις. Ενδεικτικά, σε εγκλήματα:

 • Πλαστογραφίας
 • Απάτης
 • Απειλής
 • Κλοπής, υπεξαίρεσης
 • Έκθεσης σε κίνδυνο
 • Αρπαγής
 • Απιστίας, παράβασης καθήκοντος
 • Σωματικής βλάβης
 • Εξύβρισης, δυσφήμησης, συκοφαντικής δυσφήμησης, δυσφήμησης διά του τύπου κ.λπ.
06.

Εργατικό δίκαιο

Το εργατικό δίκαιο ορίζει ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών και εργαζομένων. Ο εργαζόμενος είναι πιθανόν να αντιμετωπίσει προβλήματα στην επαγγελματική του ζωή, παρά τις προσπάθειες του Κράτους να διασφαλίσει την τήρηση υπό των εργοδοτών των ελάχιστων εγγυήσεων υπέρ των εργαζομένων. Τα Δικηγορικά μας Γραφεία ασχολούνται, ενδεικτικά, με:

 • Ατομικές συμβάσεις εργασίας
 • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
 • Κατάρτιση, τροποποίηση, λύση, καταγγελία σύμβασης εργασίας
 • Διεκδίκηση δεδουλευμένων, μισθών, υπερωριών, επιδομάτων εορτών και αδειών
 • Διεκδίκηση αποζημίωσης απόλυσης
 • Ομαδικές απολύσεις
 • Εργατικό ατύχημα
doctor, patient, handshake-5835366.jpg
07.

Ιατρικό δίκαιο

Στο πλαίσιο των εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών που παρέχουν τα Δικηγορικά μας Γραφεία, ασχολούμαστε και με περιπτώσεις που άπτονται του ιατρικού δικαίου.

Ενδεικτικά:

 • Ιατρικό σφάλμα, αποζημίωση ασθενούς, ιατρική αμέλεια
 • Ποινικό-αστική ιατρική ευθύνη
 • Ιατρικές εταιρίες
 • Εργασιακά θέματα ιατρών-νοσηλευτικού προσωπικού-παραϊατρικού προσωπικού
 • Ιατρική Διαμεσολάβηση
 • Φαρμακευτικό Δίκαιο
08.

Διαμεσολάβηση

Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, ένας τρίτος, ο διαμεσολαβητής, βοηθά τα μέρη να επιτύχουν μία αμοιβαίως αποδεκτή, βιώσιμη λύση της διαφοράς τους. Εφόσον εξευρεθεί τέτοια λύση, αποτυπώνεται σε έγγραφο (Πρακτικό Διαμεσολάβησης), το οποίο υπό το ελληνικό δίκαιο μπορεί να αποτελέσει τη βάση για κτήση εκτελεστού τίτλου. Η διεθνής εμπειρία έχει καταδείξει ότι όταν τα μέρη προσφύγουν στη διαμεσολάβηση συχνά επιτυγχάνουν να βρούν την κοινώς αποδεκτή αυτή λύση. Η διαμεσολάβηση είναι ένας αποτελεσματικός, γρήγορος και χαμηλού κόστους τρόπος επίλυσης διαφορών, που συμβάλλει παράλληλα στη διατήρηση ή και βελτίωση της σχέσης των μερών. Η βασική αρχή της διαμεσολάβησης είναι ότι τα μέρη «ελέγχουν» το αποτέλεσμα, η λύση προσαρμόζεται στα μέτρα τους από τα ίδια τα μέρη, δεν επιβάλλεται από κάποιον τρίτο, δικαστή ή διαιτητή. Ο διαμεσολαβητής διευκολύνει το διάλογο και την επικοινωνία μεταξύ των μερών, με διαρθρωμένο και δομημένο τρόπο, χωρίς να έχει την εξουσία λήψης αποφάσεων επί της διαφοράς. Η διαμεσολάβηση θεωρείται λύση πολιτισμού.

09.
vw beetle, volkswagen, classic car-405876.jpg

Δίκαιο Ακινήτων

Έρευνα δικαιωμάτων στο Κτηματολόγιο / Υποθηκοφυλακείο

Προ της μεταβίβασης ενός ακινήτου επιβάλλεται ο αγοραστής να ελέγξει τα περιουσιακά δικαιώματα του πωλητή στο ακίνητο μέσω Δικηγόρου και να βεβαιωθεί ότι αυτά έχουν καλώς. Σκοπός είναι η αποφυγή της αγοράς του ακινήτου από μη δικαιούχο πωλητή ή η αγορά ακινήτου που φέρει οποιοδήποτε βάρος. Τα Δικηγορικά μας Γραφεία αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή έρευνας στο Υποθηκοφυλακείο και το Κτηματολόγιο πανελλαδικά. Ο χρόνος της έρευνας εξαρτάται πρωτίστως από τον αριθμό των τίτλων του εκάστοτε ελεγχομένου προσώπου. Με το δίκτυο συνεργατών μας μπορούμε σε σύντομο χρόνο να διεξάγουμε την έρευνα στο Υποθηκοφυλακείο / Κτηματολόγιο. Η έρευνα τίτλων αποτελεί πάντοτε το πρώτο βήμα, πριν από τις επόμενες ενέργειες στο πλαίσιο της αγοράς ενός ακινήτου.

Διαδικασία  διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών

Σε περίπτωση ανακριβούς Αρχικής Εγγραφής είναι δυνατή η διόρθωση, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών του άρθρου 5 του Ν. 5076/2023 (ΦΕΚ 207/Β΄/13.12.2023). Εκείνος που καταχωρίσθηκε στις πρώτες εγγραφές ανακριβώς ως δικαιούχος εγγραπτέου δικαιώματος, μπορεί να ζητήσει με αίτησή του, η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή και μέχρι τον ορισμό του τελευταίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας του Κτηματολογικού Γραφείου, τη διόρθωση στοιχείων της πρώτης εγγραφής, περιγραφικών και γεωμετρικών, ώστε να αποτυπώνεται ορθά η νομική και πραγματική κατάσταση του ακινήτου.  Τα Δικηγορικά μας Γραφεία αναλαμβάνουν με απόλυτη επιτυχία την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και προβαίνουν σε κάθε αναγκαία εξωδικαστική ή δικαστική ενέργεια για την προστασία των περιουσιακών σας στοιχείων.

Αγορά και Πώληση Ακίνητης Περιουσίας

Η πώληση και αγορά ακινήτων στην Ελλάδα είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα ευαίσθητη και απαιτητική, της οποίας οι ιδιαιτερότητες απαιτούν την εμπλοκή Δικηγόρου, ο οποίος σε στενή συνεργασία με Συμβολαιογράφο, θα φροντίσει για την ορθή ολοκλήρωση της συναλλαγής. Έργο του Δικηγόρου είναι να διασφαλίσει ότι όλες οι σχετικές ενέργειες από την έρευνα του ακινήτου μέχρι την υπογραφή του τελικού Συμβολαίου, θα δρομολογηθούν με τον προσήκοντα τρόπο για λογαριασμό του αγοραστή. Τα Δικηγορικά μας Γραφεία διαθέτουν την εμπειρία, την εξειδικευμένη γνώση και το ανθρώπινο δυναμικό ώστε να δρομολογήσουν και να προωθήσουν ένα τέτοιο απαιτητικό και σοβαρό έργο και να το ολοκληρώσουν ορθώς, κρατώντας σας ενήμερους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και οποτεδήποτε παραστεί,  κατόπιν ερωτήματός σας, σχετική ανάγκη.

Scroll to Top